0000 000 000

имуществено застраховане

Застрахователния бранш предлага многообразни застрахователни полици, които са предназначени специално за причинени имуществени вреди. Нанесените щети от наводнение от съсед, природно бедствие, както и редица други рискове със сигурност си пожелаваме да не ни сполитат. Но тъй като живота е динамичен и ни предлага изключително големи неприятности то е определящо да сме подготвени за тях. Със застраховка имущество могат да бъдат покрити различни рискове, което на практика би било голямо удобство както за физическите така и за юридическите лица, чието имущество би могло да бъде частично или цялостно увредено.

Под термина имущество се имат предвид всички онези движими вещи, които са обект на ползване в дома ви – мебели, електроуреди, специфична техника, както дори и щети нанесени от течове по стените  и таваните на дома ви. Тези рискове се покриват не само са частни домове, но и за компании, чиито офиси, производствени бази, складови помещения и други действително са били обект на атака от страна на трети лица или пък метеорологични условия. Всъщност в застраховката имущество като риск може дори да бъде вписана и потенциална загуба, която тотално да прекрати развитието на бизнеса ви, пропуснатите ползи поради възникналото застрахователно събитие и дори изцяло прекъсване на бизнес дейността.

Всеки един от сключените застрахователни имуществени договори съобразно вида на рисковете, които се покриват и застрахователната стойност, на която е оценено имуществото се сформира застрахователна премия. Тя се базира на конкретни коефициенти и рискове, които застрахователните агенти прилагат за да се определи конкретната стойност, която става платима при сключването на самата полица. При по-високи суми на премията се предлагат възможности за плащане на вноски. Тъй като и този вид застраховки се сключват за срок от една година то обикновено вноските могат да бъдат на 2 или 4 в зависимост от възможностите на самия клиент.

Никак не са малко компаниите, развиващи бизнес у нас, които наистина откриват една превантивна и добра възможност да намалят загубите си при евентуално настъпване на застрахователно събитие. Няма гаранция, че токов удар няма да повреди компютърните системи, с които работят служителите ви, както и факта, че при земетресение производствения ви цех може тотално да бъде срутен и бизнеса ви да се превърне в пепел. Именно в това е идеята и застрахователната култура, която физическите и юридическите лица могат да си изградят и действително да направят една разумна крачка, с която да изпитат спокойствие и сигурност, да защитят имуществото си, независимо от това колко сериозни биха могли да бъдат последиците от възникването на конкретно застрахователно събитие.